Notulen ALV 30 november 2019

Dhr. F. Hendriks (voorzitter plv) opent de vergadering om 10.06 uur.

Het verzoek is om niet te roken, geen alcohol te nuttigen tijdens de vergadering en er worden tevens geluidsopnames gemaakt tbv de notulen.

Tevens het verzoek de mobiele telefoon uit te zetten.

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en deelt mee dat zijn stem het hopelijk niet gaat begeven, daar hij grieperig is.

 • Mededelingen en ingekomen stukken

Hieronder volgt integraal overgenomen de mededelingen:

We zijn hier vandaag bijeen om te vergaderen op dit prachtige park als lid van deze bijzondere vereniging welke is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van heel veel mensen in de afgelopen 42 jaar. Besturen is beleid maken en beleid maken is vooruitkijken. Wij als bestuur willen dat heel graag met jullie, de leden,  samendoen. Wij willen met jullie over een aantal agendapunten in deze vergadering in overleg gaan. Dat moet dan wel respectvol naar elkaar toe gebeuren. Dus geschreeuw of mensen beledigen wordt dan ook absoluut niet getolereerd. Als er over het betreffende agendapunt geen vragen meer zijn dan  zal de voorzitter het voorstel samenvatten en aan de vergadering vragen om uw stem uit te brengen wie er tegen het voorstel is. Na telling zal de uitslag door de voorzitter uitgesproken worden en daarmee is het voorstel meningsvormend. Wordt dan in de notulen van deze vergadering opgenomen en kan het agendapunt ten uitvoer worden gebracht. En zal dan in de nieuwe regelgeving in de toekomst worden opgenomen en dan wordt het besluitvormend.

Douches en legionella

Omdat onze technische installatie’s niet voldoen aan de norm die er voorstaat en de kans op het ontstaan van legionella zijn de douche’s tot nader order gesloten en ook kunnen wij ons afvragen of de zeer geringe opbrengst per jaar een investering waard is

Adres houden op de zandweg 3

Er loopt een verzoek bij de gemeente, gedaan door een lid, of dit mogelijk is.

Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop op dit verzoek.

Camera’s plaatsen op het park

Daar is reeds een aanvang mee gemaakt en het bestuur heeft samen met de advies commissie het protocol geschreven.

NEN norm elektrische installatie

Deze norm moeten wij zo snel mogelijk halen omdat niet alleen onze veiligheid anders gevaar loopt maar ook onze dekking in het verzekeringspakket

Telefoonnummer

Dit is al reeds uitgelegd in de schriftelijke communicatie naar iedereen waarom.

Misbruik van de vrije uitrijtijd

Ons camerasysteem is hier behulpzaam in, om ook te registreren wie zich niet houd aan de voorgestelde regels hiervoor.

Elektronische stemmen

Daar kunnen we kort over zijn er zijn geen programma’s voorhanden die volledige anonimiteit garanderen. Maar deze manier van stemmen moet ook in de regelgeving van onze vereniging staan.

Besluitvormend.

Ook hier een kleine wijziging, alleen de stemming over de begroting is besluitvormend en alle andere agendapunten zijn meningsvormend zoals in de eerste mededeling al is omschreven.

Er wordt gevraagd of het internet op de agenda terugkomt? Hier antwoord de voorzitter gelijk op.
–              Het was een moeilijk jaar. Nog niet alles is opgelost. Delta (de internet leverancier) kan niet voldoende snelheid aanbieden. Er wordt een andere versterker geplaatst. Is dit nog niet voldoende zal er in de kast op de Zandweg nog iets worden vervangen. Daarna volgt er weer een test.

ingekomen stukken

Op de mededeling dat er geen ingekomen stukken zijn, vraagt de heer Hartmans hoe het zit met zijn e-mail dhr. Kopinga. met het advies van de C.v.A. (commissie van advies)

De voorzitter maakt melding van het overlijden van Dhr. Camfferman en wenst de familie veel sterkte toe.

Ook is er een vraag van dhr. Tettero.  Hij heeft tegenwerking ervaren bij het overschrijven van zijn staanplaats. Er volgt een discussie en het blijkt dat er inmiddels advocaten zijn ingeschakeld.
Dhr. Hartmans meldt dat zaak genuanceerder ligt dan in de discussie naar voren komt, de aanvangsprocedure niet is gegaan zoals het hoort.

 • Notulen 17 november 2018 en 17 augustus 2019

De notulen van 17 november 2018 worden zonder wijzigingen goedgekeurd onder dankzegging aan Dhr. Hartmans, die deze notulen nog als secretaris heeft gemaakt.

De notulen van 17 augustus zijn tot stand gekomen met behulp van Dhr. Hoorweg en Kopinga van de CvA en de huidige secretaris.
Ook deze notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

De Duitse leden verlaten zich op de Nederlandse leden. Het blijkt echter dat het vertalen van notulen € 300,00 per notulen zou gaan kosten.

 • Voorstellen nieuwe bestuursleden

Als voorzitter is kandidaat:

Dhr. Koos Merrelaar is 64 jaar en sinds dit jaar lid en staat op plaats Iep 1.

Is tot zijn 30 ste jaar werkzaam geweest in de entertainment wereld. Vervolgens projectleider geweest bij een groot isolatie bedrijf. Aansluitend werkvoorbereider bij diverse projecten.

Momenteel werkzaam bij Exxonmobil als leidinggevende bij leiding -en laswerkzaamheden, maar ook begeleiden van aannemers  van isolatie en asbest werkzaamheden.

Spreekt vloeiend Italiaans / Portugees / Spaans en Engels. Maar blaast ook in Duits en Frans een partijtje mee.

Als bestuurslid Techniek is kandidaat:

Dhr. Andreas Kramer is 57 jaar en is sinds 2018 lid en staat op de plaats Iep 10/11

Is opgegroeid op een boerderijen heeft als opleiding landbouwmachines monteur gedaan. Vervolgens heeft hij in zeer veel bedrijven in de bouwsector gewerkt en daar op allerlei vakgebieden ervaring opgedaan. Nu is hij zelfstandig monteur en verricht montage service bij allerlei bedrijven.

Dhr. Mons (huurder) stelde zich ook kandidaat Techniek, is niet aanwezig. Derhalve kan hij zich ook niet voorstellen en vervalt hiermede zijn kandidatuur.

Bij 1 persoon als kandidaat mag er bij acclamatie gekozen worden, er is gekozen voor een schriftelijke stemming.

Op de vraag wie in de stemcommissie wil plaatsnemen, stellen Mw. De Lange, Mw. Franz. en Mw. Peeren. zich beschikbaar

Er is nogal wat hectiek ontstaan over het assessorschap. De voorzitter hoopt dit nu recht te zetten.

 • Mw. Strijaards was door de ALV benoemd als assessor. Er heeft e-mailwisseling plaatsgevonden en Mw. Strijaards heeft aangegeven dat zij, door alle commotie, afziet van deze functie.
 • De procedure rond Dhr. Koorenhof. is slecht verlopen. Hij blijft adviseur van het bestuur, houdt oriënterende gesprekken rond duurzaamheid en milieuvraagstukken.

Hij zorgt voor een stroom aan informatie voor het bestuur.

Dhr. Hartmans dankt voor de nu ontstane duidelijkheid. Hij vindt het fijn dat er een adviseur is, maar vraagt of hij toegang heeft tot de ledenadministratie.

Het antwoord is: Nee.

Er is een balie in het kantoor gemaakt en de kasten zijn voorzien van nieuwe sloten.

                Vergoeding vrijwilligers

Vroeger werd er een vrijwilligersvergoeding betaald. Aangezien wij vennootschapsbelasting betalen, mag de vereniging alleen arbeidscontracten afsluiten. Er worden dan ook geen vergoedingen meer uitgekeerd of kortingen gegeven.

Dhr. Boender doet zijn activiteiten nu geheel vrijwillig.

 • Beheerder en bereikbaarheid

De afkoopprocedure rand de beheerders is afgerond. De kosten zijn gemaakt en het restbedrag was over voor de beheerder. Er was hiervoor een afgesproken bedrag met daaraan gekoppeld een aantal uren die Ko zou vervullen. Het geld was op, daarom is het dienstverband met hem beëindigd. Helaas lag het eerder op het park dan aan betrokkene is medegedeeld. Terecht is hier boosheid over. Derhalve is het dienstverband versneld beëindigd.

Hoe nu verder? Er wordt nu gekeken naar nieuwe beheerder/s.

Het woonhuis kost geld om op te knappen. Er zijn een vijftal verenigingsleden die vanuit hun caravan de beheerstaken willen uitvoeren. Het hangt van de financiën af of de werkzaamheden door een of meerdere personen zal worden uitgevoerd.

Het brutobedrag zal conform de CAO zijn.

Het is wachten op het advies van de boekhouder.

UITSLAG VERKIEZING:

Er zijn 99 stemmen uit te brengen.

1 stem was ongeldig

Voor de Merrelaar zijn 80 stemmen voor uitgebracht

Dhr. Kramer heeft 98 stemmen

Dhr. Mons 0

Dhr. Merrelaar dankt iedereen voor het vertrouwen, belooft alles te overleggen en alles schriftelijk vast te leggen, zodat er geen twijfels kunnen ontstaan.

Beide heren nemen plaats aan de bestuurstafel.

 • Dossier aanleggen

De punten 7 t/m 12 zijn besluitvormend.

De vorige vergadering was er een incomplete stemming. Het aanleggen van dossier is bedoeld om notoire wanbetalers te “bestrijden”. Het zou kunnen uitmonden in royement. Dit zal dan aan de ALV worden voorgelegd, met vermelding van een deel van het dossier.

Dhr. Koping vraag of de betrokkenen dan inzage in het dossier hebben.

Antwoord is: Ja, zo kan het lid zich eventueel verdedigen op de ALV.

Er zijn 0 stemmen tegen. Dus is het voorstel aangenomen.

 • Werkbeurten afschaffen

De vorige vergadering was nogal tumultueus betreffende afschaffen werkbeurten. De reden hiervoor is dat het coördineren niet meer uitvoerbaar is.

Er waren tot nu toe 327 werkbeurten uitgezet.

De volgende discussie is meningvormend.

Er wordt veel specialistisch werk. Het gaat vooral om het moeten, de dwang kan er af en vrijwilligers zijn altijd welkom.

 Dhr. Bungert. an Iep 6 (1 week lid) vindt dat de  “werkplicht” de saamhorigheid bevordert. Met simpele werkjes en niet gevaarlijk. Ook zou de 2 x 5 uur kunnen verminderen.

Hij is tegen volledige afschaffing.

MW. De Waaij. Walnoot 3 is ook tegen afschaffing. Hoe zit het met de kosten?

De voorzitter antwoord: iedereen krijgt de borgsom terug. Deze wordt in de contributie verrekend.

Dat geldt dan voor 2020. Blijkt dat het te kostbaar is, kunnen werkbeurten weer in het leven worden geroepen.

Mw. Hartmans meent dat nu risicovolle zaken niet meer worden gedaan. Waarom zijn er dan nog wel vrijwilligers?

De voorzitter antwoord: Voor risicovolle zaken zijn gecertificeerde bedrijven nodig.

Mw. Hartmans, nu is het al zo dat vrijwilligers aan het werk zijn ZONDER verplichting. Hoe zit het hier met de veiligheid?

De voorzitter antwoord: dat vrijwilligers alleen werk krijgen dat geen gevaar oplevert

Dhr. Strijaards: dankt voor de uitleg. Er zou € 135,00 in rekening worden gebracht.

Het blijkt nu uit de begroting dat het kan zonder verhoging van de contributie.

Het betreft een proefperiode.

Dhr. Van Gils is een voorstander van vrijwilligers, maar ziet alleen maar dezelfde personen die als vrijwilligers werk verrichten.

Het bestuur heeft vertrouwen op meer vrijwilligers.

Dhr. Kopinga. vraagt nu hoe de procedure is.

Antwoord bestuur: Het is nu meningsvormend. Het besluit valt bij nieuw huishoudelijk Reglement.

Dhr. Kopinga. meldt dat nu over het HHR i.v.m aantal stemgerechtigden niet gestemd kan worden.

Bestuur: Het wordt teruggekoppeld naar de C.v.A.

Mw. Boer merkt nog op dat, als het meer geld gaat kosten, de pensionado’s hiervan de dupe zijn.

Birgit vraagt wie de afgeschafte werkbeurten dan gaat vervullen.

Antwoord: Vrijwilligers en gecertificeerde bedrijven.

Dhr. Caspari geeft aan dat dus arbeidsongeschikten en gepensioneerde moeten gaan betalen.

Aan de CvA wordt een verzoek gedaan uit te zoeken wie er van betaling werden uitgesloten.

Dhr. Van Gils biedt zich als vrijwilliger aan.

Voor dat tot stemming (meningsvormend tot augustus 2020) geeft Dh.  R. Kiesewetter de vergadering nog mee, dat bij haar stemming moet worden meegewogen dat de werkbeurten een hoeksteen van onze vereniging zijn. Laat het bij het oude.

De Takkendag  is de eerste dag van het seizoen met als doel niet alleen je eigen staanplaats op te schonen van takken maar ook de windsingels.

De stemming vind plaats;  tegen afschaffing 51 stemmen.

De voorzitter vat de stemming samen: de werkbeurten blijven gehandhaafd. Uitvoering moet nader worden bekeken.

De voorzitter vraagt hiervoor coördinatoren. Dhr. Kiesewetter wil hierbij graag helpen.

Mw. Boer voegt er nog aan toe: als er in het verleden geld nodig was, kwam het er. De kantine wordt schoongemaakt en versierd door vrijwilligers. De professionals moeten we met z’n allen betalen. Daar is niets mis mee.

 • Stilte periode versoepelen in vakantieperiode

In de huidige situatie is er een algeheel stilteverbod. Schilderen mag wel, schuren niet. Tegels leggen kan nog, maar niet slijpen.

Dhr. Kiesewetter stelt of er een lijst met werkzaamheden is samen te stellen wat wel mag. De tijden veranderen. Bijv. een tweetal dagen wel en vijf dagen niet werken.

Dhr. Kopinga. haalt het HHR aan:

 • Werkzaamheden welke lawaai of andere vormen van overlast veroorzaken, mogen niet worden uitgevoerd gedurende de zomervakantie periode. Deze periode wordt voor aanvang van het vakantieseizoen bekend gemaakt door het bestuur via de geëigende kanalen.

De vraag is: wanneer is het lawaai en overlast? 30 DB horen we niet.

De voorzitter stelt dat nieuwe leden, die voor de vakantie op het park komen hun staanplaats graag gebruiksklaar maken.

Dhr. Van Gils: Op andere campings worden er tijdens de vakantie geen werkzaamheden verricht.

We moeten nieuwe leden ook de mogelijkheid bieden in die periode hun caravan te plaatsen.

Er wordt gestemd ter beeldvorming:

De vraag is: wie er tegen om een protocol op te stellen betreffende werken tijdens vakantieperiode. Deze zal dan in de voorjaarsvergadering worden aangeboden.

Tegen stemmen:             0

De voorzitter vat samen: Er komt eerst een plan en komt later ter stemming.

Tevens stelt de voorzitter dat de paden kapot worden gereden tijdens het plaatsen. De transporteur zou rijplaten moet inhuren.

Dhr. Hoorweg. Kan de vereniging niet een aantal rijplaten aanschaffen?

Er is pauze met soep en broodjes.

 1.    In- en uitrijtijden versoepelen

Dhr. Kopinga. merkt op dat het aantal stemgerechtigden en dus het aantal uit te brengen stemmen nu een stuk minder is. De vraag is of het quorum behaald kan worden.

Voorzitter: Het vorige bestuur wilde de poort 24 uur openzetten. De uitboom staat nu 24 uur open. Met de restrictie dat er geen misbruik van gemaakt zou worden. Er is inmiddels geconstateerd dat er om 6.15 uur al leden van het park afgaan.

Door het parkeerverbod op de Zandweg neemt de parkeerdruk op de parkeerplaats voor toe. Meldt aub calamiteiten bij het bestuur.

Ter beeldvorming wordt in stemming gebracht:

 • De uitrijtijd vervroegen van 8.15 naar 6.30 uur
 • Inrijtijden verlaten

Hoe het dan wordt ingevuld zal in mei worden voorgelegd ter meningsvorming.

Tegen stemmen:             0

Dhr. Kopinga stelt ter aanvulling de vraag of het dan in de augustusvergadering ter besluitvorming komt ten behoeve van het HHR.

Antwoord: ja

 1.      Kascontrolecommissie

De commissie is nog niet klaar met haar werkzaamheden. Er is vanaf mei regelmatig kontakt geweest met de boekhouder, maar er zijn nog geen stukken ingezien.

Alle beloftes van de boekhouder hebben tot niets geleid. Voor de volgende vergadering zal 2018 en 2019 ter controle worden aangeboden.

 1.      Geschillencommissie

Er is vanuit de commissie een verscherpt protocol aangeleverd. Het aan het bestuur is dat het vrijblijvende advies wordt omgezet naar een bindend advies. Er dient dan ook onvoorwaardelijk aan het advies te worden vastgehouden.

Mw. De Waaij Van Walnoot 3 vraagt hoeveel leden er in de commissie zitten.

Antwoord: 3 leden. Dhr. Sluijk, Fhr. Koopmans en Dhr. Van der Sluis.

Jojanneke vraagt of drie leden iet weinig is en of uitbreiding met bestuursleden niet wenselijk is.

Antwoord: Is niet gebruikelijk in een adviescommissie. In het bedrijfsleven is ook zoals het nu op het park is.

Irma voegt nog toe. Dat een commissie van vijf personen veel problemen zal opleveren bij het bijeenroepen.

Fhr. Kopinga. heeft tekstuele opmerkingen op het protocol. Deze zullen met de C.v.A. worden overlegd.

Dhr. Engelsman vraagt zich af of het goed zou zijn om er een vertegenwoordiger uit onze Duitse leden komt.

Antwoord: er wordt een voorsteel tot aftreedrooster gemaakt. Nu zitten de leden nog tot deze zelf opzeggen.

PROTOCOL GESCHILLENCOMMISSIE

De geschillencommissie (hierna te benoemen als commissie) vindt zijn bestaansrecht op basis van artikel 17 van het huishoudelijk reglement (HHR) van de Coöperatieve vereniging Caravanpark Sirjansland.

De samenstelling van de commissie is driehoofdig

De commissie behandelt zaken/geschillen betreffende het HHR, statuten en huurdersovereenkomsten, de coöperatieve vereniging aangaande.

Indien een lid van de commissie zelf onderwerp van een geschil lijkt te worden dat treedt hij aangaande dit versch5il terug uit de commissie.
Hetzelfde geldt voor het lid van de commissie als er belangenverstrengeling kan ontstaan bij het behandelen van een geschil.

De commissie heeft bij het behandelen van een geschil een neutrale en onafhankelijke status. Bij het uitoefenen van haar taak legt zij geen verantwoording af aan het bestuur.

1. Het ontstane geschil tussen een lid/huurder is in eerste aanleg behandeld en afgedaan door het bestuur.

2. Indien het lid/huurder het niet eens is met de afhandeling van de klacht door het bestuur, zal het geschil aangeboden worden aan de commissie. Klager en bestuur zullen alle op dat moment beschikbare bescheiden ter beschikking stellen van de commissie.

3. Een geschil kan door het bestuur of de betrokken partij schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de geschillencommissie,

4. De commissie streeft er naar binnen een termijn van 2 maanden verslag uit brengen aan de betrokken partijen.  Mocht deze termijn overschreden worden dan zal de commissie de partijen daarover inlichten.

5. De commissie verzamelt zo nodig aanvullende informatie bij het bestuur/klager en treedt in persoonlijk contact met de de klager.

6. Aan de hand van de verzamelde informaties legt de commissie haar bevindingen schriftelijk vast.

7.De beslissing van de geschillencommissie is bindend.

8. De geschillen commissie  deelt haar advies en bevindingen schriftelijk ( zo mogelijk digitaal) mee aan de betrokken partijen.

9. Partijen verplichten zich onvoorwaardelijk aan het advies van de commissie te houden en daaraan gevolg te geven.

10. Partijen behouden het recht om civiel in rechten te treden.

 1.     Verslag adviescommissie

Een jaarverslag zal, zoals in HHR staat vermeld, op de mei vergadering worden gepresenteerd. De commissie bestaat momenteel uit twee leden. De commissie zoekt versterking van een lid, ook deze liefst een Duits lid.

Op de vraag wat de commissie doet is het antwoord, De commissie geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies op bestuurlijk gebied.


De voorzitter noemt hen: “de luis in de pels”.

 1.    Statuten en Huishoudelijk Reglement

De aanloop van nieuwe statuten zijn niet goed geweest. Bestuur en CvA hebben er veel tijd aan besteed. Het voorstel (besluitvormend) is de statuten en HHR in concept aan te bieden.

Stefan vraagt of het oude of hele nieuwe statuten worden?

Dhr. Man in ’t Veld vraagt of de huidige statuten kunnen worden gemoderniseerd?

Antwoord bestuur:

Er zijn nu andere bestuursleden. Het wordt opgepakt en er volgt overleg met de C.v.A.

15.   Investeringen toekomst

Er is nog geen zicht op het boekjaar 2018 en 2019, dus is er nog niets over te zeggen. Het is ook afhankelijk van de regelgeving van de overheid.

16.    Hoe staan we er financieel voor?

De penningmeester verteld het volgende:

In onze inmiddels oud boekhouder, dhr. Van Otzel, zijn wij als bestuur zeer teleurgesteld. Vanwege  hij de jaarrekening van 2018 niet meer wil op maken. Ik heb stukken van 2018 persoonlijk al  eind mei afgeleverd bij zijn kantoor in Oude Tonge. Vervolgens heeft hij er maanden niets mee gedaan. Uiteindelijk heeft hij de boekhouding  eind oktober aan de vereniging teruggegeven. De reden voor het stoppen van onze samenwerking ligt aan meerdere factoren, zegt hij, maar waar hij vooral mee zat is dat de kascontrolecommissie hem enigszins in de weg zat en dat er verder een slechte communicatie tussen penningmeester en hem was. Gezien door onze bril is hier geen sprake. Ik heb getrokken aan een dood paard. Het gevolg van zijn handelen is dat er nog steeds geen cijfers bekend zijn over 2018. Gelukkig hebben wij al zeer snel een nieuwe accountant gevonden in de persoon van de heer Rameijs te Dreischor, een klein kantoor met enkele medewerksters. Door constructieve afspraken met hem en veranderingen op het boekhoudgebied in te voeren, zoals een nieuw boekhoudprogramma en enkele aanvullende computer programma’s, zal het in 2020 een stuk beter gaan dan voorgaande jaren. Het wordt voor mij eenvoudiger om de boekingen in het grootboek te verrichten.  Met de nieuwe boekhouder hebben wij het plan gemaakt om met de voorjaarsvergadering van 2020, zowel de cijfers van 2018 als 2019 te presenteren. De kascontrolecommissie heeft dat ook zo de tijd om vragen te stellen en tot een slotoordeel te komen.

2.

De verhoging van de contributie en het lidmaatschap stijgt in 2020 met een indexatie van 2,5% exclusief btw. Deze verhoging  geldt ook voor onze huurders. Tevens gaat de elektriciteitsprijs omhoog met 2 cent exclusief btw en wordt in 2020 € 0,30 per kWh inclusief btw . Exclusief btw is dit  € 0,25. De gas- en waterprijzen hoeven wij  voor 2020 niet te verhogen. De toeristenbelasting stijgt zeer waarschijnlijk met € 5,52 en komt dan uit op € 263,12. Dit moet vooralsnog goedgekeurd worden door de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

3.

De betalingsconditie wordt weer verder aangescherpt. In 2019 zijn alle facturen, op een enkele uitzondering betaald. Dit is vanuit historisch oogpunt nauwelijks gerealiseerd. We spreken dan over een bedrag van iets meer €  700,00 wat nog door een enkeling moet worden betaald. Dit is een geweldig resultaat ,mede dankzij  jullie aller medewerking. Voor 2020 gaat gelden:

 a. Conform de statuten dient het notabedrag per 1 januari van het notajaar te worden voldaan.

b. Bij te late betaling is men 1% boeterente verschuldigd, waarbij ik rekening houd met een automatisch verlengde betaaldatum tot 31 maart 2020. Bij een latere betalingsdatum wordt de rente met terugwerkende kracht vanaf 1 januari berekend

 c. Bij in gebreke blijven na 30 juni zal zonder nadere kennisgeving de energielevering worden afgesloten en het bedrag ter incasso worden overgedragen

d4. Het alsnog weigerachtig blijven kan leiden tot royement na een besluit van de leden op de ledenvergadering.

In principe wordt er geen betalingsregeling  meer afgesloten. Iedereen moet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoen, zoals u bent overeengekomen bij het aangaan van het lidmaat- c.q. huurdersovereenkomst.


Er staat nog € 700,00 open. De betalingscondities worden verscherpt. Het openstaande bedrag moet nog voor 1 januari 2020 betaald worden.

Dhr. Hartmans vraagt hoe de sectie van Dhr. Ramijs uit Dreischor tot stand is gekomen.

Antwoord bestuur: Er waren goede referenties en de tentoongespreide kennis tijdens gesprekken.

De kosten zijn gebaseerd op 4 maal een kwartaaloverzicht, de jaarnota en de fiscale aangiftes.

Er gaat gewerkt worden met Snelstart als boekhoudprogramma.

17.    Begroting

Dit jaar wordt een nieuwe layout gepresenteerd die duidelijker zou uit te lezen zijn.

Dhr. Kopinga geeft ter overweging niet besluitvormend te stemmen omdat er geen cijfers ter vergelijking zijn.

Het wordt dus meningsvormend.

Uitleg begroting:

Er zijn oriënterende gesprekken om de verzekeringen  ergens anders onder brengen, zou een besparing van € 600,00 kunnen opleveren.

De kosten voor het behalen van de NEN-norm zijn extra dit in verband met de eisen van de verzekering.

Dhr. Leeuwerijk wordt bedankt. Er was al een rapport hiervoor, het bespaart de vereniging €8500,00.

Het onderhoud van gas, water en elektra is nu bij inkoop gezet.

De gebruik van water en elektra werden niet doorberekend. In deze begroting wel.

Dhr. Man in ’t Veld merkt op dat het leidingnetwerk elektra lekt en verbeterd dient te worden.

De inkomsten van het park best uit:

Personele kosten            €1,84 p m²

Parkkosten                        €2,04p m²

Er is inmiddels een reserve opgebouwd, maar er is nog meer nodig. Hopelijk komt een goede winst uit boekjaar 2019.

Het geheel is een  richtvoorstel:

Dhr. Hartmans heeft twee vragen:

 1. mist de inkomsten van de Bingo-recreatie.

Antwoord: deze zitten nu in de inkomsten overig. Niet alles is winstgevend.

 • En de entree gelden?

Antwoord: zijn niet als inkomsten opgevoerd, maar komen ten goede aan het park.

De nieuwe boekhouder is goedkoper dan de oude.

Alle reserveringen zijn in het verleden uitgegeven.

Het park is nu vol.

Meningsvormend wordt er gestemd over begroting:

Tegen stemmen:             0

Er wordt gewacht op de cijfers van 2018 en 2019. In april kunnen er dan voorstellen gedaan worden om zaken nog te wijzigen, die in de mei vergadering  dan in stemming zullen worden gebracht.

Mw. Hartmans:

Hoe is de financiële stand van zaken nu?

En in een van de nieuwsbrieven werd geschreven dat een mogelijk faillissement was afgewend en het aanvragen van een onvermogen? Hoe zit dat?

Antwoord: Goed. Op de spaarrekening staat €180.000,00 waarvan nog €8.500,00 af moet t.b.v. beheerders.

Op ING staat €6.700,00 en op de RABO € 1.600,00

Antwoord: Het betrof het innen dan de contributies.

De kascontrolecommissie kan ons duidelijkheid verschaffen in mei.

18.    Camerasysteem

Het systeem kost € 1.549,00 exclusief BTW. Hiervoor komen er 4 camera’s. Een bij de ingang, een bij de uitgang en twee achter op het park.

De software wordt bijgeleverd en er is een opslag van 2 TB.

De camera aan de openbare weg, mag 1 meter bekijken.

Het protocol cameratoezicht wordt besproken.

Er komen geen bewegingssensoren.

Er wordt 168 uur bewaard. Om afstemming in tijd van de bestuursleden te kunnen krijgen i.v.m. het wissen en bekijken van de beelden.

Dhr. Man in ’t Veld biedt aan nog een keer kritisch naar het protocol te willen kijken. Het bestuur wil hier graag gebruik van maken.

Het waarom van het camerasysteem is veiligheid en een controlerende functie op het achterveld van het park.

19.    Milieupark en duurzaam werken

Er wordt gekeken naar duurzamer werken. Ook wordt geïnventariseerd hoe we voldoen aan de regels, met bijv asbest op het park.

Onze adviseur heeft oriënterende  gesprekken gehad op camping de Kleppesteeg over hoe je op het park een milieupark kan maken en energie neutraal kan werken

De hele afvalverwerking naar het achterveld De rest wordt onderzocht.

20.    Rondvraag

Dhr. R.Kiesewetter:

Is het protocol cameratoezicht in stemming geweest? Dhr. Man in ’t Veld zal het nog finetunen. Dan wordt het in het HHR ingevoegd en is het geborgd.

Dhr. v d Sluis:

Wat gebeurt er met de oude internetpalen. Blijven deze staan?

Complimenten over de vergadering en de lunch.

Antwoord; deze overtollige palen zullen worden weggehaald

Dhr. Van Gils

Wordt afval gescheiden?

Antwoord; Dit gaat gebeuren als het millieupark achter is gerealiseerd en daardoor worden kunnen de afvalprijzen lager uitkomen.

Dhr. Hartmans:

 1. Er gaan geruchten dat een aantal leden een vaste aansluiting op het internet hebben. Wat is hier van waar?

Dhr. Leichsenring en twee andere leden hebben een vaste aansluiting gekregen als test.

 • Zijn er huurplaatsen verkocht? Zijn er aan huurders beloftes gedaan dat ze deze kunnen kopen? Het zijn geruchten, vooral omdat huurplaatsen minder mooi zijn.

Antwoord: voor zover bij de voorzitter niet bekend.

 • Er zijn overdrachtsakten door een niet bevoegd lid getekend.

Antwoord: dat klopt en er is hiervan een aantekening op de betreffende akte gemaakt.

 • Dhr. Van Gils

Als er vaste aansluitingen voor internet komen, zijn de mensen die dicht bij een kast zitten in het voordeel.

Antwoord: als er besloten wordt dit te doen, worden de kosten gemiddeld

 • Tony de Waaij (5 weken lid) bedankt iedereen voor de vergadering. Het is duidelijk dat iedereen er een goed park van wil maken. Miste het voorstellen van de bestuursleden.

Kunnen de notulen vertaald worden?

Antwoord: eerder aan de orde geweest

Alsnog een voorstelrondje van het bestuur:

Dhr. Koos Merrelaar zojuist gekozen tot voorzitter

Dhr. Andreas Kramer zojuist verkozen tot bestuurslid Technische Zaken

Dhr. Wil Kok is bestuurslid recreatie en bouwkundige van beroep

Frans Hendriks secretaris en is met pensioen

Dhr. Jilles Wijgers is als vrijwilliger begonnen om te helpen met financiën, inmiddels penningmeester

Dhr. Cor Korenhof (zwager van Dhr. Wijgers) adviseur

Stefan Weigt   vertaler

                Deze heeft wat zaken aangegeven zoals;

Parkeerplaatsen veranderen en/of bijmaken of dat mogelijk is

                Komt er een laadstation voor elektrische auto’s?

Het antwoord van het bestuur is dat al dit soort zaken en meer, worden meegenomen in de herstructurering van ons park

Stefan dankt iedereen voor zijn/haar kost en de rustige vergadering

Hij bedankt ook vorige bestuursleden.

Patricia bedankt voor het gunnen van de exploitatie aan haar van de kroeg

Corry wordt bedankt voor de lunch

Dank aan het gebruik van de geluidsapparatuur

Wil Kok heeft nog een paar punten vanuit de recreatie:

 1. er is een gezellige oude jaar avond gepland
 2. het idee van de stampotten komt van Stefan, Corrie, Toos en Bianca bedankt hiervoor
 3. Er zijn oliebollen en appelflappen te bestellen
 4. 21 december is er bingo
 5. Op 1e Kerstdag is er gourmetten
 6. Nieuwjaarsreceptie op 11 januari

Stefan meldt/vraagt:

Iedereen is welkom op de Duitse groepsapp, of is het een idee om een app aan te maken voor iedereen ?

Wil Kok heet de nieuwe voorzitter welkom en dankt Frans Hendriks voor het voorzitten van deze vergadering.

De vergadering wordt gesloten.