Nieuwsbrief 12 juli 2020 bestuur

VOORWOORD:

Het blijft altijd moeilijk om in een tekst uit te leggen wat er nu precies bedoeld wordt. Je mist het gevoel en de emotie die je wel hebt in een gesprek. Maar in de afgelopen aantal maanden moest, er moeten nu nog

steeds werkzaamheden uitgevoerd worden omdat die ons opgelegd zijn door allerlei instanties. Daarbij zijn opleverdatums aangegeven, wat ons noodzaakt om deze werkzaamheden onmiddellijk aan te pakken. Bij werkzaamheden heb je bijna altijd te maken met kosten. Waar we dus door het ontbreken van toestemming van de leden [ALV] tegen de regelgeving in uitgaves moeten doen die noodzakelijk zijn en niet kunnen wachten. Het verbaasd ons een beetje dat er dan gesuggereerd wordt dat wij de corona crises als excuus gebruiken om zaken naar eigen inzicht te regelen. Doordat er in een aantal voorgaande jaren niet voldoende is ingespeeld op adviezen en voorstellen van de diverse instanties worden we nu geconfronteerd met dwingende maatregelen die we nu moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld de maatregelen die we hebben moeten uitvoeren in de waterputten. Dit was reeds in 2016 al aangeven. Het is absoluut niet de bedoeling om ons nu te verschuilen achter nalatigheid en/of ondeskundigheid van voorgaande besturen en zeker niet de bedoeling om deze mensen de zwarte piet toe te spelen, maar de feiten liggen er. Zie ook het schrijven van de penningmeester over de btw van de personeelskosten. Deze regel is ook in de voorgaande jaren veranderd maar nooit toegepast. We gaan jullie weer op de hoogte brengen waar we nu staan en wat er is gebeurd en wat er nog moet gebeuren.

Frans Hendriks Secretaris.

VOORZITTER: Deze keer heb ik gelukkig een positief verhaal. Als eerste wil ik namens het bestuur mijn dank uitspreken naar jullie over het feit dat iedereen zich zo heeft gehouden aan al die beperkingen die ons en iedereen zijn opgelegd door de overheid. Dan wil ik ook mijn dank uitspreken voor de inzet die een flink aantal vrijwilligers hebben ten toon gespreid met het helpen bij het oplossen van de problemen met de waterputten. Namen ga ik niet noemen want je vergeet er altijd wel een. Maar ik wil toch even kwijt dat zonder de bezielende leiding van Andre en ook mijn collega bestuurslid Andreas dit niet gerealiseerd het kunnen worden in zo’n korte tijd. De recreatie heeft inmiddels de eerste bingo gedraaid en ook daar was alles goed geregeld. Alle vrijwilligers dan ook heel erg bedankt voor jullie inzet. Super.

SECRETARIS: De melding naar Evides dat alles gereed was met de waterputten was amper de deur uit of het volgende probleem melde zich alweer aan. We ontvingen een schrijven van de gemeente

Schouwen-Duiveland dat zij aan de Veiligheid Regio Zeeland opdracht hebben gegeven om op ons park een controle te gaan doen inzake veiligheid. We kregen daarbij gelijk een datum wanneer die controle gaat plaats vinden, namelijk 24 september. Tevens een checklist waaraan we moeten voldoen en wat er gecontroleerd gaat worden. We hebben eerst uitgezocht waarom dit zomaar kan en het blijkt dat er in 2017 gemeld is dat op 1 januari 2018 een “Algemene Maatregel van Bestuur” van kracht is geworden inzake de “BGOBP” Wat staat voor Besluit brandveilig Gebruik en de Basis hulpverlening Overige Plaatsen. In die AMvB staat dat er een melding gedaan moet worden over die BGOBP dat we aan die maatregel voldoen. Dat is dus niet gebeurd in 2018 en wat erger is we voldoen ook op een flink aantal punten niet aan die maatregel. Het is te veel om te omschrijven wat er allemaal gecheckt gaat worden maar we hebben nu wel een flinke lijst met punten waarop we actie moeten ondernemen. Zoals al eerder gemeld als er werk moet gaan gebeuren zitten daar kosten aan vast. We kunnen geen inschatting maken hoeveel dat gaat worden. Maar net als met de waterputten is dit ook een dwingend recht waar we niet omheen kunnen. En we willen er ook niet omheen want het heeft te maken met de veiligheid op ons park voor de mensen die er verblijven. We zijn in de gelukkig omstandigheden dat onze financiële positie dusdanig is dat we het allemaal kunnen uitvoeren en laten uitvoeren. Het zal voor een groot betaald kunnen gaan worden uit de posten onderhoud, die in de begroting staan en als die niet toereikend genoeg meer zijn zullen het extra uitgaves worden. Daar kunnen we gezien de deadline van 24 september dus geen toestemming voor vragen aan jullie middels een ALV. Verderop in deze brief komt bij techniek nog wat info over de maatregel. Er is een post/ ideeën brievenbus geplaatst bij het kantoor. Omdat het waterschap volhard in het parkeerverbod op de zandweg is er een uitbreiding gemaakt bij de parkeerplaats achter. Voor een betere controle [indien nodig] op de parkeerplaats en het milieupark gedeelte is daar een extra camera geplaats. Ondergetekende heeft een plattegrond tekening gemaakt van de faciliteiten op en bij de parkeerplaats waarop duidelijkheid wordt verkregen waar alles staat en waar het voor bedoeld is. Deze tekening stuur ik mee. Voor de mensen die verhuren, print dit uit en hang dit op in de caravan zodat jullie huurders ook weten waar ze terecht kunnen met hun afval. Voor het wijzigen van de statuten heb ik al een keer gevraagd of er een vijftal serieuze mensen ons willen helpen. Tot nu toe geen enkele reactie ontvangen. Ook het Huishoudelijk Reglement moet worden aangepast. We hebben de hand weten te leggen op een concept HR uit december 2016. Er stond geen auteur bij vermeld, maar in ieder geval gaat onze dank uit naar deze auteur. Het is nu een onderhanden zijnde project om dit na te kijken c.q. aan te passen. Zodra het concept klaar is zal ik dat rondsturen naar jullie allemaal. Wij vinden ook dat er maar één HR moet zijn voor zowel leden als huurders. Er zullen dan wat onderwerpen in staan waarvan huurders zijn uitgesloten. De reden hiervoor is, omdat er heel veel onderwerpen worden beschreven in het HR, hoeven deze niet meer voor te komen in de statuten. In het concept staan bij de index dan bij alle bladzijde nummers een dubbele nul en de verwijzingen naar de statuten met een vraagteken.

PENNINGMEESTER: Het verheugd mij zeer dat ik kan beginnen met de melding dat iedereen zijn of haar jaarnota heeft betaald. Gelukkig hoeven wij ons daarover geen zorgen meer te maken. Er staan financieel nog wat projecten op stapel, waar het bestuur de toestemming van de Algemene Leden Vergadering voor nodig heeft. Wij hopen dat wij dit in de ALV van dit najaar met elkaar kunnen gaan bespreken. Sowieso gaat het om het pakket duurzaamheid. Zoals ik vermeld heb in de vorige nieuwsbrief, ben ik bij onze boekhouder geweest. Hij heeft geconstateerd, dat er in het verleden dingen zijn misgegaan. Een belangrijk aspect ten gevolge van deze meeting dat er 21% btw op de loonkosten moeten worden betaald. Dit is tot 2020 0% geweest en dat blijkt dus niet meer legaal te zijn. Deze maatregel dient vanuit fiscaal oogpunt ingevoerd te worden per 1-01-2021. Hierdoor gaan jullie jaarnota’s hoger uitvallen.

Verhuur van de caravan.

Zoals bekend mag de caravan maximaal 6 weken per jaar worden verhuurd [alleen leden]. Administratief loopt dit niet altijd op rolletjes. Daarom leg ik het nog een keer uit. Als je wilt gaan verhuren aan derden, dien je dat vooraf de beheerder hierover in te lichten. Dit kan per mail of per telefoon. Email adres beheerder is beheerder@caravanparksirjansland.nl en mobiel is hij te bereiken op het nummer +31 (0) 6 28319737. Er wordt een overnachtingsvergoeding berekend aan de huurder of de verhuurder, afhankelijk welke afspraak je maakt met de huurder. Deze vergoeding is voor het gebruik van de faciliteiten van ons park en bedraagt € 20,00 p.p.p.w. Voor kinderen van 4 – 14 jaar bedraagt de vergoeding € 10,00 p.p.p.w. Zorg ervoor dat je dit goed regelt, want als blijkt dat er huurders illegaal op ons park verblijven, staat hier een sanctie op van € 151,25 per keer, zijnde administratiekosten. Hoop van ganser harte dat jullie hiervan goede nota nemen.

TECHNIEK: Het bestuur is blij dat Andre [onze installatie verantwoordelijk] tijd wil vrij maken om de kar te gaan trekken wat betreft de controle veiligheid. Hij heeft wel wat vragen aan jullie en kan ook wel wat hulp gebruiken. Wil jullie allemaal een kopie maken van jullie gaskeuring bewijs. Want hij heeft twee mappen gevonden op het kantoor waar deze keuringsrapporten inzitten maar er ontbreken er heel veel.

Andre gaat deze keuringen in een speciaal programma verwerken dat zelf aangeeft wanneer de geldigheid verloopt. Willen jullie indien er gasflessen gebruikt worden op jullie plaats de slang controleren op de datum van geldigheid. Hierop gaat ook gecheckt worden. Zijn er mensen op het park die hem kunnen helpen. Er zijn genoeg werkzaamheden te doen waar geen bevoegdheid voor nodig is. Onder andere op alle elektrakasten en de gaskasten moeten speciale stickers worden aangebracht. Als diegene die hem willen helpen dit voor hun werkbeurtverplichting willen doen kan dat ook. Meldt je aan bij de beheerder. We moeten de checklist 14 dagen voor de controle inleveren. Dus is het noodzaak dat Andre op allerlei onderdelen jullie hulp keihard nodig heeft. Dus meld je aan.

BEHEERDER: Heeft geen bijzonderheden te melden.